Nơi để mua bán bitcoin ở đâu

Trước khi các bạn đến vs bitcoin phãi tìm hiểu về vấn đề này các chuyên gia pháp chế ngân hàng cho biết riêng về mua bán bitcoin ở đâu và tiền điện tử hiện nay chúng ta đang có sự nhầm lẫn nên cần có sự phân biệt rõ ràng để có định hướng xây dựng phương thức quản lý một cách hiệu quả nhất. Bởi lẽ theo cách hiểu hiện nay tiền điện tử  là biểu hiện kỹ thuật số của tiền pháp định được sử dụng để chuyển giao giá trị của đồng tiền pháp định qua phương thức điện tử.

Nơi để mua bán bitcoin ở đâu


Tiền ảo hay được gọi là tiền kỹ thuật số là biểu hiện kỹ thuật số của giá trị có thể có trong giao dịch kỹ thuật số và có các chức năng như: một phương tiện trao đổi một hình thức lưu trữ giá trị nhưng không phải là tiền pháp định ở một quốc gia lãnh thổ nào. Nó không được phát hành hoặc không được bảo đảm bởi bất cứ một quốc gia lãnh thổ nào và các chức năng trên chỉ được thực hiện tốt từ thoả thuận trong cộng đồng người sử dụng của loại tiền ảo đó.


Như vậy tiền ảo khác với tiền pháp định tức tiền chính thức hay tiền thật ở các đặc điểm tiền pháp định có sự bảo đảm từ phía Nhà nước trong khi mua ban bitcoin o dau không được bảo đảm từ những tổ chức có tư cách như vậy thậm chí hoàn toàn không được bảo đảm từ bất kỳ tổ chức nào.Tiền pháp định có hình thức vật chất cụ thể và tồn tại độc lập trong khi đó mua bán bitcoin luôn phải phụ thuộc vào môi trường kỹ thuật số để tồn tại.


Khi đó mặc dù nên mua bán bitcoin ở đâu để giữ an toàn cũng có hình thức kỹ thuật số nhưng nó hoàn toàn không gắn liền với đơn vị tiền pháp định nào. Do đó tiền ảo không được đảm bảo khả năng chuyển đổi thành tiền pháp định bởi các tổ chức phát hành hoặc quản lý nó thậm chí chẳng có một tổ chức nào chịu trách nhiệm về việc này.Trên thực tế về bản chất việc chuyển đổi từ tiền ảo thành tiền pháp định là giao dịch dân sự giữa các chủ thể với nhau tương tự như mtua bán tài sản hàng hóa.